ตัวเปิดเซิฟcode ตัวรับ 1.5.1
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.5.2-R0.1.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++code ตัวรับ 1.5.1
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-1.5.1.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++code ตัวรับ 1.5
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre7\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar Server1.5.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++code ตัวรับ 1.4.6
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@echo off
java -jar craftbukkit.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++code ตัวรับ 1.4.5
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
@echo off
java -jar craftbukkit.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
โหลด :http://www.upload-thai.com/download.php?id=da99070716e30c3647b645ddce90665f
code ตัวรับ 1.2.5 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

@echo off
java -jar craftbukkit.jar
PAUSE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++